Algemene Leveringsvoorwaarden Webshop Thyade Art

Definities:

Thyade Art = Thyade Rotterdam BV, ook te noemen de galerie. Is eigenaar van de webshop.

Klant = Koper, is de afnemer van producten van de webshop.

 1. Toepassing
  1. Op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en in overleg worden afgeweken waarbij de overige voorwaarden onverlet van kracht blijven.

   

 2. Aanbod en acceptatie
  1. Alle prijzen van Thyade Art zijn vrijblijvend. Thyade Art behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en/of foutief geprijsde aanbiedingen te corrigeren in prijs.
  2. Foutief geprijsde artikelen kunnen door Thyade Art als bestelling geweigerd worden. Koper krijgt na overleg de mogelijkheid het betaalde terug te vorderen.
  3. Een overeenkomst met Thyade Art komt tot stand na acceptatie van uw bestelling.
   Thyade Artis gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
   Indien een bestelling wordt geweigerd meldt Thyade Art dit binnen 10 werkdagen.
  4. Offertes die middels onze internetsite werden aangevraagd en beantwoord kennen een geldigheidsduur van 48 uren. Nadien komen deze te vervallen.

   

 3. Prijsstelling en betaling
  1. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen van producten en diensten in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  2. Betaling geschiedt netto zonder korting of compensatie.
  3. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals voorgesteld tijdens het bestelproces.

   

 4. Levering
  1. De levertijd kan per product sterk variëren. Overschrijding van de geprognosticeerde levertijd geeft geen recht op schadevergoeding en is geen reden tot ontbinden van de koopovereenkomst.
  2. Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken
  3. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

   

 5. Reclames en aansprakelijkheid
  1. U heeft de verplichting om tijdens het afleveren van het bestelde te onderzoeken of het pakket en de inhoud u in onbeschadigde toestand wordt aangeboden. Indien dit niet het geval is dient u de koerier hierop aan te spreken en hem/haar een aantekening te laten maken op de –tegenwoordig vaak digitale- afleverbon. Nadien dient u per ommegaande Thyade Art te verwittigen van dit gebrek.
  2. Thyade Art heeft de keuze het beschadigde product te vervangen of het betaalde te retourneren. Koper heeft de plicht het product naar Thyade Art te sturen waarbij Thyade Art de verzendkosten vergoedt.
  3. Binnen deze overeenkomst neemt u afstand van ‘de wet koop op afstand’, hetgeen inhoudt dat u artikelen niet mag retourneren. Verondersteld en overeengekomen is dat u het door u bestelde reeds in onze showroom -of elders- hebt bezichtigd.
  4. Op geleverde producten wordt garantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
   Transportkosten zijn in geval van garantie voor de koper.

   

 6. Eigendom
  1. Eigendom van het geleverde gaat aan koper over na tekenen voor ontvangst, waarbij al het verschuldigde aan Thyade Art wordt -of reeds is- voldaan.

   

 7. Informatieoverdracht
  1. Voor miscommunicatie tussen u en Thyade Art ten gevolge van informatie die wordt verstuurd via internet -of ander communicatiemiddel- is Thyade Art niet aansprakelijk, tenzij sprake is van grove schuld van Thyade Art.

   

 8. Overmacht
  1. Thyade Art heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen inzicht de uitvoering van uw wens, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechterlijke macht te ontbinden.
  2. Onder overmacht worden tekortkomingen verstaan die niet aan Thyade Art kunnen worden toegerekend omdat zij niet te wijten zijn aan haar schuld.

   

 9. Diversen
  1. Wanneer Thyade Art gedurende een bepaalde periode afwijkt van het gestelde in deze leveringsvoorwaarden kunnen er uit deze periode geen rechten worden ontleend.
  2. Thyade Art betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt toch onjuistheden staan in artikelvelden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen. Dit is eveneens van toepassing voor de links op de website die verwijzen naar websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.
  3. Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van onze producten en diensten doorslaggevend.
  4. Gebruik van de website:
   De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
  5. Ondanks het feit dat Thyade Art zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Thyade Art niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
   Thyade Artbeheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
  6. Thyade Art kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

   

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.